Bu makaleyi uzun süreden beridir yazmak istiyordum. IoT’nin temel elemanı olan MQTT, neden bu kadar rağbet gördüğünden, çalışma mantığından, alternatiflerinin farklılıklarından ve kullanımından bahsetmek istiyorum. Umarım bu makale okuyucular için faydalı olacaktır.

MQTT Nedir?

MQTT(Message Queuing Telemetry Transport), IoT sektöründe fazlasıyla değer görmüş bir protokoldür. Kendi referans web sitesinde OASIS standartlarına göre geliştirildiğinden ve minimum sistem gereksiniminin kullanıldığından bahsetmektedir. Bu arada OASIS Open, bireyler, kurumlar ve hükümetler arasındaki teknik sorunlara çözüm üreten bir organizasyondur. Bu protokol ilk olarak 1999 yılında IBM tarafından geliştirilip piyasaya sürülmüştür. İlk olarak petrol borularının monitör edilmesinde kullanılmıştır. Günümüzde ise BMW, Volkswagen gibi firmalar çeşitli gereksinimleri için kullanmaktadır.


It’s a significant tool for web developer. it’s create temporary tunnel for publish to internet your project. And procject is accessible from all over the world through tunnel. What makes it important to ngrok is it’s be practical and fast publish process. in under normal conditions, require
a intermediary service such as AWS or Azure for publish but under favour of ngrok not requierd this. it’s connect with created virtual tunnel to local address. so the project is opened to the internet.

Startup

I spoke of about to its easylies. But we’re require do to a few little process before use…


Web geliştiricileri için bilgisayarlarından eksik edilmeyecek bir araçtır. Projenin internet’e yayınlaması için geçici bir kanal oluşturulur. Bu kanal üzerinden dünyanın her yerinden erişilebilir olur. Yayınlama işleminin hızlı ve pratik olması ngrok’un yangın olmasının başlıca sebebi olduğu söylenebilir. Normal koşullarda kodladığımız projenin internet’e açılması için aracı bir servis(Azure, AWS vs.) kullanılması gerekir. Ngrok sayesinde oluşturduğu kanal ile lokal adresimize bağlanılır. Böylece projenizi internet’e açmış olursunuz.

Kurulum

Kullanımının kolay olduğundan bahsetmiştim. Fakat kullanmaya başlamadan önce küçük bir kaç küçük işlemin yapılması gerekiyor. Öncellikle resmi sitesine(ngrok.com) giderek bir hesap oluşturulması gerekmektedir. Hesap oluşturduğumuzda hesabınıza özel bir token oluşturulur. …


I tried explain identity server. in the enf of article you will have knowledge of many significant topics like grants and endpoint. Also i explained client credentials grant step by step. Could be some grammer and word mistakes because of my english. I hope it’s understandable. Good luck 🍀

a little note : You can find source code in my github repositories

Identity Server

Identity server is provide many easiness to us. We can define authorization rules. And we can assing this rules to APIs and Clients. As example, client1 can do just read process in Apı2. It provides many facilities like…


This article explain simple but effective attacks through examples. Asp.Net can resolving many problem. We need to do just let it.

Ikbalkazanci

İkbal KAZANCI — Software developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store